Om oss

Kommunistiska Partiet strävar efter att växa och välkomnar alla som vill delta i kampen för ett annat – socialistiskt – samhälle. I Kristianstad har vi vår lokal på Fackens Hus, Kanalgatan 94. Vill du komma i kontakt med oss är du välkommen att skicka e-post till  kristianstad@kommunistiskapartiet.org

För ett rättvist Kristianstad och en rättvis värld!

Sverige ska vara ett gott land att leva i för alla. För att detta skall vara möjligt krävs det att demokratins tankar får blomma upp på arbetsplatserna. På 2000-talet kan vi inte fortsätta att låta ett fåtals vinstkrav bestämma över alla oss som arbetar. 2000-talet skall tillhöra arbetarklassen!

Arbetsplatser i Sverige och i Kristianstad försvinner: Campbell Soup i Karpalund flyttar till Belgien, Starka minus 20 jobb, Åhus Glass till Litauen och Kronfågel mot Stockholm. När har vi röstat om detta? Kommunistiska Partiet vill vända den negativa utvecklingen genom politiska beslut. Vi vill försvara de rättigheter och förmåner som arbetarklassen vunnit mot borgerliga och socialdemokratiska försämringar.

 

Kristianstads kommun styrs av högerpolitiker idag, vilket har resulterat i färre vuxna i skolan, i förskolan och färre personal på äldreboende. Politikerna har lagt ner Österängsbadet, samtidigt har de rika fått så stora skattesänkningar, att de kan bygga en egen pool hemma.

En röst på Kommunistiska Partiet är en röst för ett mänskligare och rättvisare Sverige. ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”, så sammanfattade Karl Marx kommunismens tankar. De står sig än idag!

Arbete åt alla

”Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet” står det i FNs deklaration om mänskliga rättigheter.

I juni 2007 hade Kristianstad 1817 personer i arbetslöshet eller arbetsmarknadsprogram, i juni 2010 fanns det 3926 arbetslösa och nu 4434 arbetslösa Kristianstadsbor.

Det finns stora behov av fler händer inom barn och äldreomsorgen och på våra skolor, det finns samtidigt många som blir sjuka av att jobba för mycket. Vi vill fördela jobben och släppa in ungdomarna på arbetsmarknaden.

 

 • Lagstifta om sextimmars arbetsdag med full lön.
 • Sänk pensionsåldern.
 • Återanställ och nyanställ inom vård, omsorg och skola.

 

Stoppa jakten på de sjuka och arbetslösa.

 

 • Slopa tidsgränser för sjukpenning.
 • Sjukdom ska inte innebära fattigdom, ge de sjuka 90 % av tidigare inkomst.
 • Höj arbetslöshetsersättningen till 90% av tidigare lön.

 

Finanskrisen har ställt många av oss utan jobb. Regeringen har valt att stödja de svenska företagens spekulationer utomlands. Pengar som jobbats ihop i Sverige och som istället kunde använts till utbyggnad av välfärden med fler jobb och högre löner. Mer i börsen till de många människorna i Sverige skapar efterfrågan på tjänster och produkter, vilket i sin tur ger nya jobb och bättre välfärd. På vinsternas bekostnad.

 • Återinför regler för bankernas utlåning och kapitalflykt.
 • Förstatliga företag som flyttar jobben utomlands.
 • Bort med timanställningar och förbjud bemanningsföretag
 • Stopp för delade turer – Rätt till sammanhållen heltid.
 • Höjda arbetarlöner – mest till de som har minst.

 

 

Vi motsätter oss svenska företags utnyttjande av utländska arbetare till skitlöner. I Sverige ska svenska löner betalas till alla.

EU-inträdet har gett en del samvetslösa företag möjlighet att ta hit underbetald arbetskraft.

 • Lika lön för lika arbete i Sverige.

 

EU:s regler gynnar storföretagen på övrigas bekostnad. Sverige betalar många miljarder till EU.

 • Sverige ut ur EU.
 • Vi vill att Kristianstads kommun bara ska anlita företag som betalar sina anställda skäliga löner. Vid upphandlingar ska kommunen kräva kollektivavtal.
 • Svenska kollektivavtalslöner för alla kommunens entreprenörer.

 

Kommunens anställda ska ha en skälig lön efter yrke. Tyvärr har facken gått med på olika löner för samma arbete. Löner bestämda av chefen gör att anställda inte vågar säga sin mening. Vi vill arbeta för ett rättvist och solidariskt lönesystem.

 • Slopa de individuella lönesystemen.
 • Lika lön för lika arbete.

 

Bra pensioner istället för rika spekulanter.

Alla människor har rätt att gå i pension med hälsa och livsglädje i behåll. Den ständigt ökade produktiviteten i Sverige gör det möjligt med bra pensioner åt alla. Många av kommunens anställda är lågavlönade. Speciellt kvinnor får låg pension med det nya pensionssystemet, som bara ger hälften av lönen. Inte heller tar det nya systemet hänsyn till att många kvinnor går ner i arbetstid under barnens uppväxt, vilket det gamla ATP-systemet gjorde. ATP avskaffades i en överenskommelse mellan socialdemokraterna och de borgerliga under 1990-talet. Istället har politikerna satsat pensionskapitalet på dansen kring börskalven, med följd att pensionerna sjunkit.

För trygghet efter avklarat arbetsliv kräver Kommunistiska Partiet:

 • Nej till höjd pensionsålder.
 • Avskaffa pensionsbromsen.
 • Gör om pensionssystemet – använd pensionspengarna till samhällsnyttig verksamhet istället för till spekulation.

 

 

Skola åt alla

 

Skolan i Kristianstad fattas, enligt Lärarförbundet, runt 180 miljoner jämfört med år 1991. Istället har företagen fått sänkta arbetsgivaravgifter och höginkomsttagare har fått sänkta skatter. Kommunistiska Partiet vill återge skolan dess inkomster genom att ta tillbaka pengar från bonusmaffian.

 

 • Mindre klasser – fler lärare och vuxna i skolan. Friskolorna kostar enligt Skolverket 25000 mer per barn och år än den kommunala skolan.
 • Stoppa friskolorna.
 • Återupprätta en gemensam skola för alla i statlig regi.
 • Ge Österäng en kommunal skola igen.

 

De senaste 20 årens sparande i välfärden och sänkta skatter för företag och höginkomsttagare, har gjort att 200000 jobb har försvunnit i välfärden. Många familjer har blivit av med sin försörjning. Arbetslöshet och trångboddhet är ingen bra miljö för barn att växa upp i.

 • Fördela mer resurser till de kommunala skolor som har störst behov.Rätten till vuxenutbildning ska inte vara beroende av plånbokens tjocklek.
 • Återupprätta gratis vuxenutbildning och yrkesutbildning – återinför studiestöd på A-kassenivå för vuxna.

 

Även de minsta barnen har drabbats av politikernas framfart. Hundratals korttidsanställda har blivit av med sina jobb på Kristianstads förskolor. Det behövs istället mer personal för att ge våra barn en trygg barndom. På tjugo år har socialdemokrater och borgerliga politiker ökat antalet barn per anställd från 4 till 6 barn.

 • Mer personal per barn på förskolorna.
 • Utöka maximala antalet timmar för barn till arbetslösa och föräldralediga att kunna delta på förskolan. 

 

 

Omsorg åt alla

Trots att vi i Sverige producerar mer än någonsin, trots att fler och fler blir arbetslösa, anser politikerna att bankernas och företagens vinster är viktigare än omsorgen om våra gamla och sjuka. Klagomålen på tidsnöd från personal och brukare bemöter politikerna med att privatisera verksamheter. Men om ett företag ska göra vinst på de gamla, går ju ännu mindre pengar till själva verksamheten och ger försämrad livskvalité.

 • Anställ fler, så att de gamla och sjuka får den hjälp de behöver.
 • Förbjud privata företag i omsorgen.
 • Låt personalen få vara med och utforma omsorgen och utse sina egna chefer. Inga delade turer.
 • Skapa fler platser inom äldreomsorgen, även för friska äldre som inte vill bo ensamma.
 • Öka stödet till träffpunkter för de äldre med möjlighet till hantverk, väntjänst och möjligheten att äta en god bit mat i sällskap.
 • Sänk hemtjänsttaxorna.

 

 

Fritt från sexism istället för frisläppta sexköpare

Kvinnor ska inte vara handelsvaror som män kan konsumera genom porr, sexistisk reklam eller prostitution. Samhället måste ingripa mot våldtäkter och annat våld mot kvinnor, både genom förebyggande insatser och genom stöd och skydd till utsatta kvinnor. Sverige måste införa samtyckeslagstiftning. I kampen mot sexism och våld mot kvinnor kräver Kommunistiska Partiet:

 • Befria det offentliga rummet från pornografi och sexistisk reklam.
 • Sätt dit sexköparna – ge polis och domstol resurser att bekämpa prostitutionen.
 • Ökat stöd till kvinnojourer och säkra boenden.

 

 

 

 Fritid åt alla

På grund av den ökande arbetslösheten, ser allt fler ungdomar dystert på framtiden. Det är viktigt att kommunen satsar på att skapa träffpunkter där engagerade, utbildade och kommunalt anställda fritidsledare kan ge ungdomarna stöd och en framtidstro.

 • Öppna kommunalt drivna ungdomsgårdar med längre öppettider.
 • Ge fler möjlighet att tillbringa sin fritid i skog och mark genom kommunala satsningar på koloniverksamhet, naturbussar och fritidsstugor.
 • Ingen utförsäljning av fritidsområden.
 • Öka stödet till ungdomsidrotten.

 

 

 Boende åt alla

Ett samhälle, som styrs av människornas behov, ser till att alla har rätt till en egen bostad, även våra hemlösa. Inkomsten ska inte utesluta någon från bostadsmarknaden.

 • Statligt stöd för bostadsbyggande – på RUT och ROT-avdragets bekostnad.
 • Stoppa utförsäljningen av Kristianstadsbyggens lägenheter.
 • Ge Kristianstadsbyggen i uppdrag att bygga nya lägenheter med låg hyra.

 

 

Hållbar miljö åt alla

Solidaritet med kommande generationer innebär även solidaritet på miljöplanet. Kapitalismens totala fokus på vinst gör den blind för problem som miljöförstöring. Vi vill bevara kommunalt ägande av naturviktiga områden, för att kunna lämna över dem till våra barn så orörda som möjligt. Åhuskusten och våra sjöar drabbas av övergödningen.

 • Vi vill att kommunen beslutar om åtgärder inom jordbruk och djurhållning som minskar övergödningen.

De privata vinstdrivande elföretagen tar inte miljön och det allmänna intresset i åtanke. För att sänka vår miljöpåverkan och priset på elektricitet vill vi att det byggs nya kommunalt ägda vindkraftverk, som tillsammans med Allöverket och vattenkraftverken i Helge å ska ge oss el till självkostnad. Svensk elproduktion ska ägas gemensamt för att, utan vinst, förse landets invånare och företag med billig och miljövänlig energi.

 • Kommunal energiproduktion till kommuninvånarna för självkostnadspris.

 

.

Vägtrafiken släpper ut mest växthusgaser i Sverige. Vi kan inte avveckla transporter men vi kan välja miljövänligare alternativ.

 • Ge förutsättningar för mindre biltrafik genom gratis kollektivtrafik inom kommunen.
 • Bygg ut glesbygdstrafiken och anpassa den till arbetstider och fritid.
 • Återinför fria parkeringar för klimatsmarta bilar.

 

För att Kristianstads region skall kunna utvecklas och vara ett alternativ för boende och jobb krävs det snabba och välfungerande tåg/bussförbindelser med Lund/Malmö.

 • Satsa på en direkt järnvägslinje till Malmö/Lund som inte kostar skjortan och går i tid.

 

 

Solidaritet med alla utsatta.

Runt om i världen tvingas människor att fly från förföljelser, krig och fattigdom. Om de ”fattiga” ländernas befolkning, fått odla sin mat istället för ex snittblommor, om de fått behålla vinsterna från gruvbrytning och olja, hade människorna i dessa länder kunnat leva ett gott liv. Istället går vinsten till några promille av jordens befolkning, storföretagens ägare. Deras girighet drabbar även Sverige genom industrinedläggningar och tvingar tusentals människor att flytta ifrån sin hembygd för att få arbete. Precis som många fattiga människor tvingas fly hit för att försörja sig. Vi har en gemensam fiende, kapitalägarnas girighet.

Internationell solidaritet är att ta ifrån kapitalägarnas deras bestämmanderätt över jordens rikedomar för att skapa ett gott liv åt alla.

Sverige deltar i USA:s olika krig för kontroll av olja och andra naturrikedomar. Svenska bomber och kulor dödar många fattiga människor, vars ”brott” är att de bor i fel land. Även om inte alla drabbade människor kan flytta till Sverige, försvarar vi alla förföljdas rätt till att söka asyl, att få sina skäl prövade, i Sverige.

 • Inga svenska soldater och vapen till USA:s imperialistiska krigsmaskin.
 • Vi vill ge alla asylsökande rätt till att söka asyl i Sverige med humana villkor.

 

 Stopp för privatiseringarna.

Skolor, omsorg, renhållning och återvinning, drift av fritidsgårdar och boende för hemlösa har Kristianstads kommun lagt ut på entreprenad eller sålt ut till vinstdrivande företag. Vi anser att Kristianstads kommun själv ska äga och driva verksamheter till nytta för oss alla.

 

Politiker ska man kunna lita på.

 Idag är det många gånger omöjligt att hitta någon ansvarig för kommunala beslut. Dagens politiker har valt att överlämna förberedande och verkställande av beslut till en välavlönad kommundirektör och olika förvaltningschefer. Kommunisterna vill att de folkvalda politikerna ska vara direkt ansvariga för sina beslut och se till att de verkställs.

 • Förvaltningscheferna ska vara folkvalda kommunalråd.
 • Inför arbetsplatsdemokrati i verksamheterna, minska antalet chefer.

Politikernas uppgift är att vara våra representanter. Då kan man inte ha flera gånger högre lön än sina väljare, det gör dem världsfrånvända och ger dem gemensamma intressen med höginkomsttagare.

 •  Ge politikerna en genomsnittlig LO-medlemslön.

 

 

Ett Sverige för alla.

Många kommunala frågor, typ var ska pengarna komma ifrån till kortare arbetsdag och högre bemanning, går inte att lösa i bara en kommun. Det behövs en omfördelning från storföretagens ägare, banksvindlare, bonusmaffian och EU till oss andra 99 %. Vi producerar dubbelt så mycket som för 20 år sedan. Om vi fördelar Sveriges rikedomar rättvist kan vi skapa ett gott Sverige för alla.

 • Ta pengarna där de finns. Höj skatten på kapital, vinster, aktieutdelningar och höga inkomster.

 

Se vidare: http://www.kommunisterna.org/politik/vara-viktigaste-fragor

Annonser

There are no comments on this page.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: